ORDIN  Nr. 15/2020 din 14 ianuarie 2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 14 ianuarie 2020

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. VSC 332 din 13.01.2020,
    având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a) - d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:
    a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;
    b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare."
    2. La anexa nr. 2, poziţia 9602 "Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare" se abrogă.
    ART. II
    (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.
    (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau serviciile din cadrul ministerelor cu reţea proprie, după caz.
    ART. III
    Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sănătăţii,
                              Victor Sebastian Costache

    Bucureşti, 14 ianuarie 2020.
    Nr. 15.

CERERE

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL