ANUNŢ

 

Direcția de Sănătate Publică Bacău scoate la concurs 1 (un) post contractual temporar vacant de psiholog stagiar în cadrul Compartimentului de evaluare şi promovare a sănătăţii.

        

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)     are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)     îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare:

o      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul psihologie.

 

Calendar de desfăşurare:

o      proba scrisă: 27.06.2017 ora 10.00;

o      interviul: la o dată anunaţată ulterior;

o      termen depunere dosare: 5 zile lucrătoare de la apariţia în MO. 

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi vor conține următoarele documente:

1.             cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.             copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.             copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.             carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.             cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.             adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.             curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie:

1. LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006*** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii - CAPITOLUL II     Principiile asistenţei de sănătate publică;
2. ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
3. ORDIN Nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018;
4. ORDIN Nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

 

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate a Județului Bacău, str.  Vasile Alecsandri nr.45, telefon: 0234/512.850, interior 115.

 

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL